Terms and Conditions

 

The gym by Kim

The gym by Kim is gevestigd aan Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven. Kim van den Broek – The gym by Kim is ingeschreven bij de KvK onder nummer 66341086.

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen op 15 oktober 2020.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

The gym by Kim: The gym by Kim is een onderneming gericht op het geven van personal training, bootcamps, coaching en het -via de website- aanbieden van online workouts, waarvoor de Wederpartij een abonnement kan afsluiten.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen The gym by Kim en de Wederpartij.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en The gym by Kim.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen The gym by Kim en de Wederpartij, waarbij in het kader van een door The gym by Kimgeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Het via de website verkopen van Producten valt onder Koop op afstand.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die The gym by Kim voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Wederpartij en The gym by Kim, waarbij in het kader van een door The gym by Kim georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. Het via de website aanbieden van online workouts valt onder Dienstverlening op afstand.

Prijs/tarief: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.


Artikel 2 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen The gym by Kim en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met The gym by Kim, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden The gym by Kim en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met The gym by Kim zijn overeengekomen.

Indien The gym by Kim niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The gym by Kim in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van The gym by Kim zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

The gym by Kim kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is The gym by Kim daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The gym by Kim anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht The gym by Kim niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen Producten en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van The gym by Kim.


Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst en abonnementen

The gym by Kim en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel The gym by Kim als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

De abonnementen, met betrekking tot het volgen van de online workouts worden gesloten voor de duur van 3 of 6 maanden, tenzij anders overeengekomen. Opzegging (of wijziging) van de abonnementen dient te geschieden voor de 24ste van de maand (voor 23:59 uur ’s avonds), de opzegging of wijziging zal dan direct de daaropvolgende maand ingaan. Mocht de Wederpartij niet tijdig annuleren (zie vorige zin), zal de opzegging of wijziging pas de volgende maand ingaan.

Bij het afsluiten van een abonnement voor de bootcamps dient de Wederpartij per maand te betalen. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar. Als de Wederpartij via de website een abonnement afsluit om de online workouts te volgen, dient de Wederpartij vooraf te betalen. De Wederpartij dient eerst te betalen, alvorens hij/zij toegang krijgt tot de online workouts. De online workouts zijn niet live te volgen, maar zijn al van tevoren opgenomen. De Wederpartij kan de online workouts kijken op een zelfgekozen tijdstip. De duur van de abonnementen wordt door The gym by Kim en de Wederpartij. Als de duur van het abonnement verstreken is, zal het abonnement automatisch eindigen. Als de Wederpartij langer gebruik wil maken van het abonnement, dient hij/zij het abonnement te verlengen.

De Wederpartij heeft de mogelijkheid om de training tot 24 uur voor aanvang van de training kosteloos te annuleren en/of te verplaatsen naar een ander moment. Indien de Wederpartij de training niet tot 24 uur van tevoren annuleert, zal The gym by Kim de kosten voor de training in rekening brengen. Het is dan voor de Wederpartij niet mogelijk de training nog te verzetten. Deze training gaat dan als het ware “onuitgevoerd verloren”. Het is voor de Wederpartij wel mogelijk om een nieuwe training te plannen, maar deze training dient gewoon volledig betaald te worden.

De Overeenkomst voor personal training of small group training wordt gesloten voor de duur van minimaal 3 maanden. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst voor een kortere duur te sluiten. Tussentijdse beëindiging is niet kosteloos mogelijk. Indien de Wederpartij deze Overeenkomst wil beëindigen voordat de Overeenkomst eindigt, is de Wederpartij verplicht een bepaald percentage van de Prijs te betalen voor de maanden die de Overeenkomst nog voort zal duren. Indien de Wederpartij de Overeenkomst in de eerste maand wil beëindigen, dient de Wederpartij de tweede maand 75% van de overeengekomen Prijs te betalen en de derde maand 50% van de Prijs. Indien de Wederpartij de Overeenkomst in de tweede maand wil beëindigen, dient de Wederpartij de derde maand 75% van de overeengekomen Prijs te betalen. Het betalen van een bepaald percentage van de Prijs voor de overige maanden heeft te maken met het feit dat personal training of small group training een bepaalde mate van voorbereiding vragen van The gym by Kim en zij voor het geven van de personal training of small group training bepaalde dagen en tijdstippen in haar agenda vrij maakt voor de Wederpartij. Mocht de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds beëindigen, loopt zij hierdoor inkomsten mis en kan zij op die dagen en tijdstippen geen nieuwe klanten inplannen. Met het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden gaat de Wederpartij akkoord dat er bij de personal training of small group training geen tussentijdse beëindiging mogelijk is.


Artikel 6 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst kan worden aangegaan voor zowel bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt The gym by Kim de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The gym by Kim zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal The gym by Kim de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste Prijs of vast Tarief is overeengekomen, zal The gym by Kim daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal The gym by Kim proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

The gym by Kim zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The gym by Kim kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en The gym by Kim zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

The gym by Kim zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

The gym by Kim heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

The gym by Kim heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The gym by Kim het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is The gym by Kim niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft The gym by Kim het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan The gym by Kim.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft The gym by Kim het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 9 Prijzen en Tarieven

Voor het verlenen van haar Diensten dient de Wederpartij aan Personal training & Coaching een financiële tegenprestatie te betalen: de Prijs of het Tarief.

De prijzen en de tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De Prijzen en Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals bijvoorbeeld -maar niet beperkt tot- reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Prijs of Tarief is overeengekomen, zal de Prijs of het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van The gym by Kim.

Van alle bijkomende kosten zal The gym by Kim tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.


Artikel 10 Wijziging Prijzen en Tarieven

Indien The gym by Kim bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Prijs of vast Tarief overeenkomt, dan is The gym by Kim gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de Prijs of het Tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien The gym by Kim het voornemen heeft het de Prijs of het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de Prijs of het Tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:


 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The gym by Kim rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • The gym by Kim alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

The gym by Kim zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de Prijs of het Tarief in kennis stellen. The gym by Kim zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.


Artikel 11 Dienstverlening op afstand – online trainingen

Dit artikel geldt alleen voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Dienstverlening op afstand is het verlenen van Diensten op afstand van de Wederpartij, waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt tussen The gym by Kim en de Wederpartij. Normaliter heeft de Wederpartij bij Dienstverlening op afstand een aantal rechten, waaronder het recht op herroeping binnen 14 dagen, maar deze rechten zijn niet van toepassing op Diensten die verricht worden op een bepaalde datum en indien Diensten al volledig zijn verricht. Aangezien The gym by Kim haar trainingen zelf opneemt en vervolgens online publiceert, is de Dienst (het geven van de training) al voltooid voordat de Wederpartij de training zal volgen. Het herroepen van de Overeenkomst is daarom niet mogelijk.


Artikel 12 Koop op afstand – online verkoop Producten

Dit artikel geldt alleen voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Koop op afstand is het verkopen van Producten op afstand van de Wederpartij, waarbij er geen fysiek contact plaatsvindt tussen The gym by Kim en de Wederpartij. Normaliter heeft de Wederpartij bij Koop op afstand een aantal rechten, waaronder het recht op herroeping binnen 14 dagen, maar deze rechten zijn niet van toepassing op de verkoop van alle Producten. Indien het eet- en drinkenswaren betreffen heeft de Wederpartij niet de mogelijkheid om de Overeenkomst te herroepen, gelet op het feit dat de etens- en drinkenswaren doorgaans Producten zijn die snel bederven. Daarnaast is het voor de Wederpartij niet mogelijk om de Producten te retourneren, om te ruilen voor iets anders of een (gedeeltelijke) terugbetaling te ontvangen. Het is voor de Wederpartij wel mogelijk om Producten, die geen etens- en drinkenswaren zijn, te retourneren. Het retourneren van de Producten dient te geschieden binnen 14 dagen na de koop van de Producten.


Artikel 13 Levering Producten 

Levering vindt plaats doordat het Product in macht wordt gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf.

Na levering gaat het risico van het Product over op de Wederpartij

Levering vindt plaats op locatie van The gym by Kim of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Wederpartij is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.


Artikel 14 Uitvoering Diensten

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op zowel de locatie van The gym by Kim, als op locatie van de Wederpartij, als op een door The gym by Kim/de Wederpartij gekozen locatie.

Bij de trainingen en bootcamps door Personal trainingen en Coaching dient de Wederpartij op tijd aanwezig te zijn, doch uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training of de bootcamp. De Wederpartij dient een eigen handdoek en bidon mee te nemen. De Wederpartij dient voor hem/haar comfortabele (sport)kleding te dragen. Mocht de Wederpartij een training of bootcamp toch niet kunnen volgen, dient hij/zij dit tijdig af te zeggen zodat The gym by Kim rekening kan houden met zijn/haar afwezigheid. Een terugbetaling bij het afzeggen van een training of bootcamp is niet mogelijk, aangezien de Wederpartij per maand betaalt en niet per training of bootcamp. Tijdens de training of de bootcamp, jegens de training en de andere deelnemers en op de locatie van The gym by Kim dient de Wederpartij zich netjes en respectvol te gedragen.


Artikel 15 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen 

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door The gym by Kim opgegeven termijn.

Indien voor de levering van het Product of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien The gym by Kim gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan The gym by Kim heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij The gym by Kim schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij The gym by Kim alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het Product te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat The gym by Kim haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat The gym by Kim binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.


Artikel 16 Risico-overgang 

De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de Producten, dan wel het ter beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij voor rekening en risico van The gym by Kim.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.


Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle door The gym by Kim in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van The gym by Kim totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 18 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door The gym by Kim aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Indien The gym by Kim en de Wederpartij voor een maand hebben afgesproken hoeveel trainingen er zullen plaatsvinden, zal The gym by Kim hiervoor vooraf (voordat de trainingen plaatsvinden) een factuur versturen. Met betrekking tot de bootcamp ontvangt de Wederpartij iedere maand een factuur, waarbij de Wederpartij voorafgaand betaalt voor de trainingen van de aankomende maand. Deze facturen dienen binnen 10 dagen te worden betaald. Met betrekking tot de online workouts (via de website), verkrijgt de Wederpartij toegang tot de online workout door betaling. De betalingen vinden plaats op de website en worden direct overgemaakt naar de desbetreffende bankrekening. Deze betaling vindt dus direct plaats, voorafgaand aan het volgen van de online workout.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

The gym by Kim is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren.

The gym by Kim en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van The gym by Kim en de verplichtingen van de Wederpartij jegens The gym by Kim onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 19 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The gym by Kim, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft The gym by Kim, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft The gym by Kim pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat The gym by Kim de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 20 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft training en Coaching het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is The gym by Kim bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:


 • Na het sluiten van de Overeenkomst The gym by Kim omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The gym by Kim kan worden gevergd.

The gym by Kim behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Artikel 21 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is The gym by Kim bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is The gym by Kim bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:


 • Na het sluiten van de Overeenkomst The gym by Kim omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van The gym by Kim kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van The gym by Kim kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van The gym by Kim op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien The gym by Kim de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is The gym by Kim niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door The gym by Kim geleden schade.


Artikel 22 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan The gym by Kim of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop The gym by Kim geen invloed kan uitoefenen en waardoor The gym by Kim niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door The gym by Kim in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

The gym by Kim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat The gym by Kim zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel The gym by Kim als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt The gym by Kim zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien The gym by Kim ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The gym by Kim gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 23 Garanties

The gym by Kim garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. The gym by Kim garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

The gym by Kim garandeert dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal The gym by Kim, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat The gym by Kim in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar The gym by Kim geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.


Artikel 24 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde Producten op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product schriftelijk aan The gym by Kim gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal The gym by Kim aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door The gym by Kim nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij The gym by Kim niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij The gym by Kim binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrekkige Producten.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte Producten geen zelfstandige waarde toekomt.


Artikel 25 Aansprakelijkheid en klachten

De Overeenkomst tussen The gym by Kim en de Wederpartij is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. The gym by Kim doet haar uiterste best om de Wederpartij tot een zo goed en gewenst mogelijk resultaat te bewegen, maar kan nooit een bepaald resultaat garanderen. Daarnaast reageert ieder lichaam anders en in een ander tempo op de trainingen. Bij de fysieke trainingen en bootcamps ziet The gym by Kim de Wederpartij, maar bij de online workouts is er geen fysiek contact tussen deze partijen. The gym by Kim is niet aansprakelijk voor schade die de Wederpartij stelt te hebben opgelopen door de trainingen, bootcamps of online workouts. Met name bij de online workouts kan The gym by Kim de Wederpartij niet controleren tijdens de workout en daar waar nodig extra tips geven. Het volgen van de online workout komt geheel voor eigen rekening en risico van de Wederpartij.

Mocht de Wederpartij niet tevreden zijn met de Diensten of Producten van The gym by Kim, kan de Wederpartij een klacht indienen door een e-mail te sturen naar ….. The gym by Kim zal de klacht vertrouwelijk behandelen en zal zich inspannen om de klacht binnen 7 dagen te behandelen. The gym by Kim zal per klacht bekijken of er een oplossing mogelijk is en wat een passende oplossing kan zijn.

Voor sommige werkzaamheden kan The gym by Kim andere trainers inhuren. In dit geval is The gym by Kim niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit trainingen (of andere Diensten) door deze ingeschakelde derden. Het volgen van een training (of andere Diensten) door (door The gym by Kim) ingeschakelde derden geschiedt op eigen risico van en voor risico van de Wederpartij. Mocht een Wederpartij schade hebben opgelopen door de training (of andere Dienst) van de (door The gym by Kim) ingeschakeld derde, moet hij/zij hiervoor de desbetreffende derde aanspreken.

The gym by Kim is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van The gym by Kim.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:


 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

The gym by Kim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

The gym by Kim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The gym by Kim is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The gym by Kim kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The gym by Kim of zijn leidinggevende ondergeschikten.

The gym by Kim is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien The gym by Kim aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The gym by Kim beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door The gym by Kim aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat The gym by Kim overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor The gym by Kim aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan The gym by Kim te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens The gym by Kim vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Artikel 26 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart The gym by Kim voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien The gym by Kim door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden The gym by Kim zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijThe gym by Kimen derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 27 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens The gym by Kim en de door The gym by Kim (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij The gym by Kim ingelicht heeft over het gebrek van het afgeleverde Product.


Artikel 28 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

The gym by Kim behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

The gym by Kim behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 29 Geheimhouding

Zowel The gym by Kim als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.


Artikel 30 Verwerking persoonsgegevens en Privacyverklaring

The gym by Kim handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door The gym by Kim is te vinden in haar Privacyverklaring, die te raadplegen is op haar website.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan The gym by Kim verstrekt, zal The gym by Kim zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.  The gym by Kim zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

The gym by Kim mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is The gym by Kim niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat The gym by Kim de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.


Artikel 32 Nieuwsbrief 

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.


Artikel 33 Wijziging Algemene Voorwaarden 

The gym by Kim heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

The gym by Kim zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 34 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The gym by Kim partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen The gym by Kim en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 35 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van The gym by Kim en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 66341086.