Privacy Policy

 

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens
The gym by Kim is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect
is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze Privacyverklaring lezen hoe The gym by Kim
met uw persoonsgegevens omgaat.
The gym by Kim is een onderneming gericht op het geven van personal training en coaching, bootcamps, yoga,
voedingsbegeleiding en het via de website aanbieden van online workouts. Met betrekking tot haar
bedrijfsactiviteiten gelden de volgende wettelijke kaders:

1. De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG);

2. De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: UAVG).

2. Omschrijving persoonsgegevensThe gym by Kim kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of
diensten van The gym by Kim en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan The gym by Kim heeft verstrekt.
The gym by Kim kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw geboortedatum;
– Uw geslacht;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw betalingsgegevens.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.
Uw persoonsgegevens kunnen door The gym by Kim worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van een
overeenkomsten met u en de abonnementen voor de online workouts te sluiten. Uw persoonsgegevens kunnen
tevens worden verwerkt om het adres voor de levering van producten vast te stellen, de betaling te laten
plaatsvinden en om u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst. Daarnaast kunnen uw
persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van The gym by Kim te optimaliseren en om de relatie met u
(als klant) te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met klanten over vragen van klanten, het
bieden van begeleiding aan de klant en het versturen van de nieuwsbrief door The gym by Kim.

4. Marketingactiviteiten
The gym by Kim houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de
bezoekers van haar bezoekers bij. De persoonsgegevens van klanten worden gebruikt om de diensten van The
gym by Kim onder aandacht te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van de bedrijfsgegevens met
foto’s van het evenement op de website of andere sociale mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram en
Pinterest).

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
The gym by Kim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor
uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie punt 3). Uw persoonsgegevens zullen
in ieder geval niet langer dan 8 jaar worden bewaard. Het bewaren van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk
zijn om de bedrijfsactiviteiten goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
The gym by Kim verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
The gym by Kim kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. The gym by Kim raadt ouders,
verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun
ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens
The gym by Kim gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw
persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt The gym by Kim zorg voor een passende
beveiliging van de persoonsgegevens. The gym by Kim beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens
met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik,
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken.
Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles
tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen
met The gym by Kim (zie punt 13 voor de contactgegevens).

8. Verwerking persoonsgegevens met derden
The gym by Kim verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. The gym by Kim kan persoonsgegevens
verstrekken aan een bedrijf dat de betalingen realiseert en aan een postorderbedrijf die de producten bezorgd of
een retourproces verwerkt.

9. Rechten van betrokkenen
The gym by Kim honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de
verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de
betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze
bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene
een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval The gym by Kim), kan
uitoefenen, dan wel inroepen.
De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op
inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste
persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het
recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het
recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te
sturen naar vdbroek.kim@gmail.com. The gym by Kim zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4
weken, op uw verzoek reageren.

10. Cookies
The gym by Kim maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The gym by Kim gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst The gym by Kimcookies die uw
surfgedrag bijhouden zodat zij u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek
aan onze website heeft The gym by Kim u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft The gym
by Kim uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

10.1 Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt The gym by Kimgebruik
van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de
resultaten hiervan worden aan The gym by Kim verstrekt. The gym by Kim krijgt op deze manier inzicht in hoe de
website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig
aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

10.2 Afmelden cookies
U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U
dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde
onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen
gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere
computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device uitvoeren.

11. Wijziging PrivacyverklaringThe gym by Kim behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen.
Wijzigingen zullen op de website van The gym by Kim worden gepubliceerd: www.thegymbykim.nl.

12. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact
opnemen met The gym by Kim. Naast het recht om een klacht in te dienen bij The gym by Kim, heeft u ook
altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

13. Contactgegevens The gym by Kim
Bedrijfsnaam: The gym by Kim
Adres: Kastanjelaan 400
Postcode en plaats: 5616 LZ te Eindhoven
KvK-nummer: 66341086
E-mail: vdbroek.kim@gmail.com
Website: www.thegymbykim.nl